ဟ့ၣ်တၢ်ညီညီ တက့ၢ်

ရှါ ၃၂း၈, မ့မ့ၢ် ပှၤအချီန့ၣ် ကူၣ်ထီၣ်တၢ်အချီ တဖၣ်, ဒီးဆၢထၢၣ် ၀ဲလၢ တၢ်အချီ တဖၣ်အဃိ လီၤ.

လၢကီၢ် အမဲရံၤကၤန့ၣ် တၢ်ပာ်လီၤဆီ မုၢ်နံၤတနံၤ ကိး၀ဲလၢ တၢ်စံးဘျုး အမုၢ်နံၤ လီၤ. လၢနံၤဒ်အံၤ တနံၤ န့ၣ်, ပိာ်မုၣ်ဖိ လံလၣ် (Lela) ဒိးန့ၢ်ဘၣ် စးခိဒၢ တဖျၢၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ် အဲးပၢၣ်သၣ် သၢဖျၢၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဒၢပူၤန့ၣ် တၢ်ကွဲး အိၣ်၀ဲ “ဒ်သိး နကသးခုလၢ တၢ်စံးဘျုး အနံၤန့ၣ် နီၤလီၤဟ့ၣ် ပှၤဂၤတဖၣ် တက့ၢ်.” လၢအပူၤ ကွံာ် တနံၤန့ၣ်, လံလၣ် အ့ၣ်လိာ်အသးဒီး အသကိးမုၣ် မ့ (May) လၢအအဲၣ်၀ဲ ဒိၣ်ကတၢၢ်တဂၤ န့ၣ်လီၤ. လံလၣ် ဘိၣ်ထီၣ် အဲးပၢၣ် လၢအဒိၣ်ကတၢၢ်တဖျၢၣ် ဒီးလဲၤပာ်၀ဲလၢ မ့ အစီၢ်နီၤခိၣ်, အိၣ်ဒီး တၢ်ကွဲး “နကသးခုလၢ တၢ်စံး ဘျုးအနံၤ အဂီၢ် နဘၣ်နီၤလီၤ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ.” မ့ဒီး အမိၢ်တခီ လဲၤပှ့ၤတၢ်လၢ တၢ်ပှ့ၤတၢ်ဆါတၢ် အလီၢ်လီၤ.

တုၤမ့ ထံၣ်ဘၣ် လံလၣ် အတၢ်ဟ့ၣ်ဒီး, တဲဘၣ်အမိၢ်, “လံလၣ် ဟ့ၣ်ယၤ တၢ်ဟ့ၣ်တမံၤ လီၤ. ယကလဲၤဃ့ၢ် စံးဘျုး အီၤလီၤ.” လံလၣ် အမိၢ်တဲအီၤ ပဘၣ်ရၤလီၤ တၢ်ဆၢဂ့ၤဆူ ပှၤဂၤလီၤ. အမိၢ်ဖီထီၣ် ကိၣ်ဒီး မၢအဖိမုၣ် လဲၤဟ့ၣ်ဖံ အဲဖရဲး လီၤ. ဖံအဲးဖရဲး ဒိးရၤလီၤ တၢ်ဆၢဂ့ၤ အကစီၣ်ဆူ ပှၤဂၤအအိၣ် ဒီး ဖီထီၣ် ၀ဲကိၣ်တအ့လၢ အအိၣ်ဒီး ကသ့ၣ်အဂီၤ, ကျီၢ်မိၢ်အဂီၤ ဒီး ပှၤကညီ အဂီၤဒီး လဲၤဟ့ၣ်၀ဲ ပှၤဖိသၣ် ၅ ဂၤလၢ အဖှီၣ် ၀ဲန့ၣ်လီၤ. တုၤဖိသၣ် ယဲၢ်ဂၤအံၤ အမိၢ်ဟဲက့ၤတုၤဒီး ဖိမုၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ် တဂၤ တဲအမိၢ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ် ြကၢးဟ့ၣ် ကိၣ်တဖၣ်အံၤ တနီၤလၢ နဲလ့ၣ်လၢ အမဲာ်ဘျီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ. အမိၢ်အၢၣ်လီၤ အီၤဒီး ဖိမုၣ် ၀ဲၢ်ကိအံၤ လဲၤဟ့ၣ် နဲလ့ၣ် လၢကိၣ်တအ့ လၢအအိၣ်ဒီး ကသ့ၣ်အဂီၤ, ကျီၢ်မိၢ် အဂီၤဒီး ပှၤကညီ အဂီၤ တခါစုာ်စုာ် လီၤ.

နဲလ့ၣ် တခီ တထံၣ်တၢ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ် သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် ထိၣ်တဖၣ် လၢအညီနုၢ် စီၢ်လီၤ၀ဲလၢ ပဲြတီ အမဲာ် ထံကလၤ အခီၣ်ထံး န့ၣ်လီၤ. ပာ်လီၤန့ၢ်၀ဲ ကိၣ်တနီၤ ဖဲန့ၣ်ဒီး တဲ၀ဲ, “ထိၣ်ဖိသ့ၣ်ဧၢ, မူခိၣ်ဖီကးဘၢ သုတၢ်အီၣ် ခဲလၢာ်လီၤ. သုကသၣ်၀ံၤ လီၤ.” ပာ်လီၤန့ၢ်၀ဲ ကိၣ်တနီၤလီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်ဒ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤလၢ ကီၢ်အမဲရကၤ ဒီကီၢ်ညါလၢနံၤလီၤဆီ အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢ အမၤ သးဖှံ, မၤဘျုးမၤဖှိၣ်တၢ်ဒီး မၤဂ့ၤထီၣ် ပှၤဒီကီၢ်ညါ အသးလၢ အတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် သးအပူၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤဟ့ၣ် တၢ်အကရူၢ်ဖိဒ်အံၤ ဒိၣ်ထီၣ်လဲၢ်ထီၣ်၀ဲ ကိးနံၣ်ဒဲး လီၤ. ပတၢ်ကလုၢ်ထူ မ့ၢ်၀ဲ, ပှၤအချီန့ၣ် ကူၣ်ထီၣ်တၢ်အချီ တဖၣ်. တၢ် “အချီ” မ့ၢ်တၢ် မနုၤလဲၣ်. ကိၤလၤကျိာ်မ့ၢ်၀ဲ (liberal) လီၤ. တၢ်ကတိၤအံၤ အခီပညီ မ့ၢ်၀ဲ, “ဟ့ၣ်တၢ် ညီညီ, ဒီးအါအါ ဖဲပဟ့ၣ်န့ၢ် ဟ့ၣ်သ့ န့ၣ်လီၤ.” ကိၤလၤကျိာ်အဂၤ တဘီမ့ၢ်၀ဲ (give freely) လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်ဒ်အံၤ တအိၣ်ဒီး တၢ်နိးတၢ်ဘျး တၢ်သး ထုးဃၢဘၣ်.

တၢ်ပူၤဖျဲးအကျဲ လီၤကမၢကမၣ် တဘိ

စံး ၃၈း၂၂, မၤချ့ချ့ ဒ်သိး နကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ယၤတက့ၢ်. တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ယၤ ကစၢ်ဧၢ.

ပိာ်ခွါဖိ ချး(ဒ်)ြခ့န် (Clyde Crane) အိၣ်လၢ တၢ်ကီတၢ်ခဲ အပူၤလီၤ. အပၢ်သံသဒၣ် အီၤ တယံာ် ဒံးဘၣ်. အမိၢ်ပှ့ၤအီၣ် တၢ်ဒိးတၢ်လၣ် ဒီးတၤသူတၤသၣ် လၢဟံၣ် အဂီၢ် ခီဖျိ လၢ အဆံးဆါ အကျီၢ်မိၢ် တဒု အနုၢ်ထံ အဃိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အမိၢ် ကဘၣ်ပှ့ၤဒံး သ့ၣ်မုၢ်လီၤ. အကျိၣ်ဖိ စ့ဖိလၢ ကပှ့ၤ သ့ၣ်မုၢ်အဂီၢ် တအိၣ်ဘၣ်. အမိၢ်မ့ၢ်ဆါကွံာ် အကျီၢ်မိၢ် မး ပှ့ၤသ့ၣ်မုၢ် ကန့ၢ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အမိၢ်တဲဘၣ် အဖိလၢ ကဘၣ် ဆါကွံာ် အကျီၢ်မိၢ် လီၤ. မ့မ့ၢ် ချးဒ် တခီ တဲလၢ အကဆါလီၤကွံာ် အထွံၣ် ဖါလ် (Pal) န့ၣ်လီၤ. မၤန့ၢ်၀ဲ ကိာ်ပးလၢ ထွံၣ်အဂီၢ် ဒီးကွဲးလီၤ၀ဲ “ကဆါအီၤ” လီၤ. အ၀ဲလဲၤဒီး အထွံၣ်ဆူ စ့တၢးတဖျၢၣ် ဒီးဆ့ၣ်နီၤ ခိးတၢ် လၢ ဃီသွါ ခိၣ်လီၤ.

လၢမုၢ်ဃ့ၢ်လီၤဖဲ အီၣ်တၢ်လၢ မုၢ်ဆါခီ အတၢ်အီၣ်၀ံၤ ဒီးပှၤဖီၣ်စ့ ဒီးစရ့ ဟဲက့ၤနုာ်ဆူ စ့တၢး အပူၤ လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ် ထံၣ်ချးဒ် ဒီးအထွံၣ် အိၣ်ဖဲဃီသွါခိၣ် ဒီးသံကွၢ် အီၤ, နကဆါနထွံၣ် ဆံးအါလဲၣ်. ချးဒ် တဲဆၢ၀ဲ, ယထွံၣ်အံၤ ကၢပှ့ၤကၢကလံၤ ဒီလၣ်လၢ အကထိ လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယကဆါဒၣ်အီၤ ထဲ ၂၅ ဒီလၣ် လီၤ. ပှၤဖီၣ်စ့, ကၠိန်စ် (Jones) တဲအီၤ, နထွံၣ်န့ၣ် တကၢပှ့ၤကၢကလံၤ အါန့ၢ် ၂၅ စဲန် ဘၣ်. ပှၤတဲ ဟးဂီၤ အထွံၣ်ဒ်န့ၣ် ဒီး ချးဒ် အမဲာ်ထံလီၤ ၀ဲလီၤ. တကတီၢ်ဃီ ဖဲန့ၣ် ပှၤတမှံၤ တဂၤ ဟဲနုာ်၀ဲဆူ စ့တၢးပူၤ လီၤ. ဖါလ် ကွၢ်နီၣ်ပာ် ပှၤတမှံၤ တဂၤအံၤ လၢအသါကတီၢ်ဆါ အီၤလၢညါတဘျီအဃိ လဲၤပိာ်ထွဲ၀ဲ အခံဆူ စ့တၢးပူၤ လီၤ. ပှၤတမှံၤ တဂၤအံၤ ထုးထီၣ်ကျိ တရံးတဆိ ဒီး ထိၣ်၀ဲကျိ အခိၣ်ဆူ ပှၤဖီၣ်စ့ဒီး စရ့ခံဂၤလၢာ် အအိၣ်ဒီး ဃ့၀ဲ စ့ လၢအအိၣ်လၢ အစုပူၤ ခဲလၢာ်လီၤ. ဖါလ် စံၣ်ပှီၤဃီၤ ပှၤစိာ်ကျိ န့ၣ်ဒီး အကျိဖျိး ကွံာ်၀ဲလၢ အစုပူၤဒီး ၀ံၢ်ဆှါ၀ဲ သီၣ်တဘီလီၤ. ထွံၣ်အံၤ ဆီၣ်တံၢ်လီၤအီၤ လၢသွဲခိၣ်, ကညီၤ၀ဲ ရူၢ်ရူၢ် ဒ်သိး အသုတဂဲၤထၢၣ် တ၈့ၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤဖီၣ်စ့ ကတိၤလီၤလီပျံၤ ဆူပလံး အအိၣ်ဒီး ပလံးဟဲကျီၤ တံာ်ဃာ် အစုလၢ ထးသွဲဒီး က့ၤကိး အီၤဆူ အ၀ဲၤ ဒၢးလီၤ.

ပှၤဖီၣ်စ့ ကၠိန်စ် ဟဲဃီၤ ဆူချးဒ် အအိၣ်ဒီးတဲအီၤ, နထွံၣ်အံၤ ကၢ၀ဲ ဒီလၣ်လၢ အကထိလီၤ. တမျာ် တဂၤအံၤ အမံၤ မ့ၢ်၀ဲ ရဲးဒ် မးခ် (Red Mike) လီၤ. ပဒိၣ်ထုးထီၣ် တၢ်ကလုၢ်လၢ ပှၤမ့ၢ်ဖီၣ်န့ၢ်အီၤ ဒီး ကဟ့ၣ်၀ဲ ခိၣ်ဖးဒီလၣ် ယဲၢ်ကထိ လီၤ. ဖါလ် ကဘၣ်န့ၢ်၀ဲ စ့အံၤ ဒီး ယကမၤန့ၢ် လၢအဂီၢ်လီၤ. ပှၤပၢၤစ့ သံကွၢ် အီၤ, မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ် ခဲအံၤ နတဆါအီၤလၢၤဘၣ် သၢၣ်. ချးဒ်တဲဆၢ၀ဲ, တဘျီအံၤ ယမိၢ်စ့ၢ်ကီး တဆါဘၣ် အကျီၢ်မိၢ် လၢၤဘၣ်.

ယွၤဒုး အိၣ်ထီၣ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲး အကျဲအါဘိ လၢအလီၤလး၀ဲ လီၤ. ဖဲ တၢ်သၣ်၀ံၤ လီၤဒိအိၣ်၀ဲလၢ အံၣ်စရ့လး န့ၣ်, ၀ံအ့ၤလံယၤ အတၢ်အီၣ် တအိၣ်ဘၣ်ဒီး ယွၤပျၢ်လီၤ စိး၀ၣ်ဃးတဖၣ် လၢအကဟဲစိာ် န့ၢ်၀ံ အတၢ်အီၣ် တနံၤခံဘျီ လီၤ. စီၤပ့းတရူး သမၢခရံာ် ဒီးဆီဖါ ဘၣ်အိၣ်အိ လၢကဒုးသ့ၣ်နီၣ်အီၤ အဂီၢ်လီၤ.
ပဘၣ်ဃ့ဒ် ပှၤကွဲးထါဖိ အသိး , မၤချ့ချ့ ဒ်သိး နကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤ တက့ၢ်.

တၢ်အဲၣ် လီၣ်ဖျါထီၣ် အသးလၢတၢ်မၤ


၁ ယိၤဟၣ် ၄း၂၁, တၢ်မၤလိာ်လၢ ပန့ၢ်လၢအီၤ မ့ၢ်အအံၤ, ဒ်သိး ပှၤလၢ အအဲၣ်ယွၤန့ၣ်, ကအဲၣ်စ့ၢ်ကီး အဒီပုၢ်၀ဲၢ် လီၤ.

တၢ်အဲၣ်လီၣ်ဖျါထီၣ် အသးလၢ နီၢ်ခိအတၢ်သးဒူ လၢတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ဒီးတၢ် လီၤပျံၤလီၤဖုး ဖဲ ပကဟုကယာ် ပှၤလၢပအဲၣ် အီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပူၤကွံာ်လံ တဘျုးနံၣ်န့ၣ်, လၢကီၢ်ဖိ မဲနံၣ်စိထၣ်အပူၤ, ကၠ့မ်စ် ြကံကၢၣ်စၢၣ် (James Gregerson) လၢအသးအိၣ် ထဲ ၉ နံၣ်တဂၤန့ၣ် မၤပူၤဖျဲး အပုၢ်ပိာ်မုၣ် လၢတၤသူလၢ အသၣ်၀ံၤ အဆၣ်တဒု အစုပူၤလီၤ.
ဒူၣ်ဖိတဒူၣ် အံၤအိၣ်ယံၤ၀ဲဒီး ၀့ၢ်လီၤ. အမိၢ်အပၢ် ပာ်တ့ၢ် ကၠ့မ်စ် လၢအကကွၢ် အပုၢ်ပိာ်မုၣ် ဖိတဂၤ န့ၣ်ဒီး လဲၤ၀ဲဆူ ၀့ၢ်လၢ တၢ်မၤတမံၤအဂီၢ် လီၤ. တၤသူတဒု ဟဲနုာ်၀ဲလၢ ဒၢးပူၤခီဖျိ ြတဲၤန့ၣ်လီၤ. တချုး လၢ ကၠ့မ်စ် ြတီဆၢ တၤသူချုးဒံးဘၣ်န့ၣ် တၤသူ၀ာ်ဖု ထူၣ်ဖျိ တၢ်ကူတၢ်ကၤ လၢအအိၣ် ၀ဲလၢစုာ်ပူၤ န့ၣ်လီၤ. ကၠ့မ်စ် တမၤယံာ် မၤနီၢ် အသးဘၣ်. လဲၤခီဖျိ တၤသူလၢ အချ့, ဂုာ် န့ၢ်က့ၤအပုၢ် န့ၣ်ဒီး ပာ်တ့ၢ် ထဲ ယၣ်လုး န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ် ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢဒၢးပူၤ လၢအချ့ဒီး ကးတံာ်ဃာ်ြတဲၤ ဒီးဖှိးတံၢ်ဃာ် ြတဲၤအစဲတချုး လၢ တၤသူပိာ်အခံ ဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲလဲၤပာ် အပုၢ်လၢ ဘုဖီပူၤ န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲက့ၤက့ၤဆူ ဟံၣ်ဒီး အိးထီၣ် ြတဲၤလၢ တၢ်လီၢ်ခံ, ဟံးန့ၢ်အပၢ်အကျိ, ဒီးခးသံကွံာ် တၤသူန့ၣ်လီၤ.
လီၢ်ခံတနၣ်ရံၣ် ဒီးအမိၢ်အပၢ် ဟဲက့ၤတုၤဒီး ထံၣ်တၤသူအစိၣ်လၢ သ့ၣ်ဘၣ်ခိၣ် လီၤ. လၢတၢ် ဘၣ်ယိၣ်ဖးဒိၣ်အပူၤ လူၤဃုက့ၤ အဖိဒီး ထံၣ်က့ၤ၀ဲလၢ အအိၣ်ဘၣ် ၀ဲပူၤပူၤဖျဲးဖျဲး လၢဘုဖီပူၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤအိၣ် ဘူးဖဲန့ၣ် ခဲလၢာ် ပာ်ကဲ ကၠ့မ်စ် လၢအမ့ၢ် ဟံရိၣ် (ပှၤဒူပှၤဃိၤ) နီၢ်နီၢ်လၢ အအိၣ်ဒီး တၢ်သးဒူဒီး တၢ်သးသဒ့ၣ် လၢအဂ့ၤ န့ၣ်လီၤ.
တၢ်လီၣ်ဖျါထီၣ် တၢ်အဲၣ်တသ့၀ဲထဲ တၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်သးဒူ လၢပကဟုကယာ် ပှၤလၢပအဲၣ် အီၤတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်. လၢကျဲအဂၤ အိၣ်စ့ၢ်ကီး လီၤ. ပှၤတဂၤ ဟးလၢ၀့ၢ် နူယီး အကျဲခိၣ်, ထံၣ်၀ဲဖိသၣ်လၢ အထူး ဘျ့ထူးကဆှီ န့ၢ်ပှၤအခီၣ်ဖံးလီၤ. ဖိသၣ်အံၤဖျါလၢ တအိၣ်ဆူၣ် အိၣ်ချ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဆ့ၣ်နီၤကွၢ်တၢ်ဒ် န့ၣ်ဒီး တမၤ ဘၣ်တၢ်ဘၣ်. ပှၤတဂၤအံၤ သးကညီၤအီၤ ဒီးမၢ၀ဲ အထူးန့ၢ် အခီၣ်ဖံး လီၤ. ဖိသၣ်အံၤ ဟဲဃီၤ၀ဲဆူ အအိၣ် တညီဘၣ်. မ့ၢ်လၢအခီၣ်တဂ့ၤ ဘၣ်အဃိဒီး ဘၣ်ပှာ်ကျဲခိၣ်လၢ အသးနါပှၢ်လီၤ. တချုးအတုၤဃီၤ ဒံးဘၣ် န့ၣ်ဖိသၣ် အဂၤတဂၤ လၢအဒိၣ်န့ၢ်အီၤဒီး အဂံၢ်အဘါဂ့ၤန့ၢ်အီၤ တဂၤ စးထီၣ်ထုးဘျ့ န့ၢ်ပှၤတမှံၤ တဂၤ အံၤအခီၣ်ဖံးလီၤ. ပှၤတမှံဒူအလိၤ, ဘၣ်မနုၤ နဟံးန့ၢ်ဆူၣ် နတံၤသကိး တဂၤန့ၣ် အတၢ်မၤလၢ ယဟ့ၣ် အီၤန့ၣ်လဲၣ်. စံးဆၢ၀ဲ, တလိၣ်ဘၣ်. ဖိသၣ် ကၠီန်န့ၣ် ဟဲက့ၤလီၤ တၢ်ဆါဟံၣ် တယံာ်ဒံးဘၣ်. ပ၀ဲခဲလၢာ် ပအဲၣ် ဒိးမၤစၢၤအီၤ လီၤ. ပမ့ၢ်ထံၣ်လၢ ပှၤတဂၤ အဲၣ်ဒိးမၢအီၤ လၢအကထူးန့ၢ် အခီၣ်ဖံးဒီး, ပ၀ဲလၢ အစုချုး တဂၤဂၤ န့ၣ်ပမၤစၢၤ အီၤလီၤ. ကၠီန် နံၤထီၣ်၀ဲ ဒီးဖျးလီၤ အခိၣ်ဒ်သိး ကပာ်ဖျါထီၣ် ၀ဲလၢ အတံၤသကိး တဂၤတဲ တၢ် အမ့ၢ်အတီ ဒီးတၢ်အဘၣ် န့ၣ်လီၤ.
ပှၤတမှံၤအံၤ ဟ့ၣ်၀ဲ ပှၤဖိသၣ် ခံဂၤစ့ တဂၤ ၅၀ ကး (စဲန်) ဒီးစံး၀ဲလၢ နဂီၢ် ၂၅ ကးဒီး ကၠီန် အဂီၢ် ၂၅ ကးလီၤ. ဖိသၣ်န့ၣ် စံးဆၢ၀ဲလၢ အမ့ၢ်ကၠီန် အဂီၢ် ခဲလၢာ်လီၤ. ပတၢ်ကလုၢ်ထူ တနံၤအံၤ မ့ၢ်၀ဲ ပှၤလၢ အအဲၣ်ယွၤ ကဘၣ်အဲၣ်စ့ၢ်ကီး အဒီပုၢ်၀ဲၢ်လီၤ.

ဆှၢအီၤဆူ တၢ်ပူၤဖျဲး အလီၢ်


စံး ၃၂း၈, ယကသိၣ်က့ၤသီက့ၤနၤ ဒီးဒုးနဲၣ်နၤလၢ ကျဲလၢနဘၣ် လဲၤန့ၣ်လီၤ.

ဟဲစိာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ ကိးမံၤဆူ ယွၤအအိၣ် တက့ၢ်. အ၀ဲတကးတံာ် ဃာ်ကျဲစၢၤ တခါဒီး တအိး ထီၣ်၀ဲ အဂၤတခါဘၣ်န့ၣ် တမၤ၀ဲ နီတဘျီဘၣ်. တၢ်ပှိၤပှီၢ်လၢ ယွၤဘှီ၀ဲတသ့ ဘၣ်န့ၣ် တအိၣ်၀ဲ နီတခါဘၣ်. တၢ် အကီတခီ မ့ၢ်၀ဲ ပတၢ်နာ်စၢ်၀ဲ ဒိၣ်မး န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဒုးဖးဒိၣ် ခံဘျီတဘျီန့ၣ်, ပှၤအီးစြထ့လယၣ် သုးဖိ ၄ဂၤ ပာ်ဖျါထီၣ် အဂ့ၢ်ဒ် အဖီလာ် အံၤ လီၤ. တနံၤန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်၀ဲလၢ ဒုၣ်ဒါ အိၣ်၀းတရံး အ၀ဲသ့ၣ် ကိးကပၤဒဲး လီၤ. တဂၤန့ၣ် ကျိဘၣ် အခိၣ်လီၤ. ခံဂၤတဂၤ ကျိသၣ် ဘၣ်ဖျိ အသးနါပှၢ်လီၤ. သၢဂၤတဂၤ ကျိသၣ် ဘၣ်အစုလီၤ. ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲး အသး တသ့ နီတဂၤဘၣ်. အိၣ်ခိးကွၢ်ဒၣ် ပှၤကဖီၣ်န့ၢ် အ၀ဲသ့ၣ် ဒီးမၤသံ အီၤန့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ် ပာ်ခူသူၣ်အသး တယံၤ ဒီးဒုၣ်ဒါဘၣ်. နၢ်ဟူဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ် ကတိၤတၢ် အသီၣ် န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ် အီၣ်တၢ်အီၣ်လၢ အအိၣ်ဒီး အီၤ တဘျီတစဲး တဘျီတစဲး လီၤ. မၤဟးဂီၤ ကွံာ်အတၢ်ပရၢပစၢၢ် တဖၣ်ဒီး အတၢ်ဖိတၢ်လံၤ လၢအအိၣ်ဒီး အီၤန့ၣ် လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အ၀ဲသ့ၣ် အကျါတဂၤ အိၣ်ဒီး လံာ်စီဆှံ တဘ့ၣ်န့ၣ် တမၤဟးဂီၤ ၀ဲဘၣ်.

လၢတၢ်နး တၢ်ဖှီၣ်အကတီၢ်အံၤ, ဖးလံာ်စီဆှံ ဒီးဘါထုကဖၣ်တၢ် လၢာ်သး လၢတၢ်ကဒုးနဲၣ် အီၤ ကျဲလၢ အကပူၤဖျဲးအဂီၢ် လီၤ. ဖး၀ဲ လံာ်စီဆှံတတီၤလၢ အစံး၀ဲ, “ဒီးလၢ မုၢ်အိၣ်ဘှံးအနံၣ်န့ၣ် ပဟးထီၣ်ဆူ ၀့ၢ်အချၢ လၢထံနံၤဖဲ ပဆိကမိၣ် လၢပှၤပာ်တၢ်ဘါထုကဖၣ် အလီၢ်…” (မၤတၢ် ၁၆း၁၃) န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲတဲဘၣ် အသကိး တဖၣ်လၢ အ၀ဲဃ့ဘါထုကဖၣ် တၢ်လၢယွၤ ကဟ့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ် တၢ်စံးဆၢ လၢကဘၣ် မၤ၀ဲဒ်လဲၣ်, အိၣ်ဒ် လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တုၤအဖး လံာ်စီဆှံ ဒီးထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကတိၤ “ထံနံၤ” ဒီး သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ၀ဲဒၣ်လၢ ဖဲအဘူး အံၤ ထံကျိ အိၣ်၀ဲတဘိ လီၤ. ယွၤ တအိးထီၣ်ဒုၣ်ဒါ အမဲာ်လၢ ကထံၣ်န့ၢ် အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်. တဘျီဘျီ ဒုၣ်ဒါဘူး တုၤဒၣ်လဲာ် အစုကဖီၣ်ဘၣ်အ၀ဲ သ့ၣ်လီၤ. လၢ ၃ နံၤ အတီၢ်ပူၤ အ၀ဲသ့ၣ် သုးအသး တတီၤဘၣ်တတီၤ လၢထံ ကၢၢ်ခိၣ် လီၤ. တုၤတၢ်အီၣ်လၢာ် ဒီးအဂံၢ်အဘါ လၢာ်စ့ၢ်ကီးလီၤ.

အ၀ဲသ့ၣ်ဆိကမိၣ်လၢ မ့ၢ်လဲၤဆူညါသနာ်က့ တၢ်ဘျုးတအိၣ် လၢၤဘၣ်. ဖဲအမံသကိးအခါ သုးဖိ ခံဂၤ မံမီၢ်၀ဲ တၢ်မံမီၢ် တမံၤဃီ လီၤ. ခံဂၤလၢာ် ထံၣ်၀ဲ အတံၤသကိး တဂၤလၢ တၢ်လီၢ်တပူၤဃီ ဒီး ဆှၢအ၀ဲ သ့ၣ် ဆူတၢ်ပူၤဖျဲး အလီၢ်လၢ အသကိး အဂၤတဖၣ် အကျါလီၤ. ယွၤဒုးနၢ်ပၢၢ် အ၀ဲသ့ၣ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ် မ့ၢ်လဲၤဒံး တၢ်ဒီး ကထံၣ်လိာ် အသကိး တဂၤန့ၣ်လီၤ. ပာ်ဆူၣ် ကဒီးအသး, လဲၤ၀ဲဆူ မဲာ်ညါဃိးနံၤ ဒီးနၢ်ဟူ၀ဲလၢ ပှၤကျီ တၢ်သီၣ်လၢ ပှၢ်ပူၤ ဒီးလဲၤကွၢ်ခူသူၣ် ၀ဲဒီး ထံၣ်၀ဲပှၤတဂၤ ဃီလၢ အမံမီၢ်၀ဲ န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤအစု ဆှၢအ၀ဲသ့ၣ်ဒီး တုၤ၀ဲလၢ တၢ်ပူၤဖျဲး အလီၢ်လီၤ. ပှၤသုးဖိ လွံၢ်ဂၤ လၢာ်သ့ၣ်ညါ ၀ဲလၢ တုၤအ၀ဲသ့ၣ် ဘါထုကဖၣ် တၢ်ဒီး ယွၤအကလူး ဆှၢအ၀ဲသ့ၣ် ခီဖျိ ကစၢၢ်ကလိ ထံကျိထံကွာ်, ဒီးပှၢ်ယိာ် လၢ အကသွံထီၣ်၀ဲလၢ တၢ်ကိၢ်အဃိ လီၤ. ယွၤအိၣ်ဒီး အတၢ်အၢၣ်လီၤ လၢအကဆှၢ ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ လၢ အကွၢ်ထီၣ်တၢ်မၤစၢၤ လၢယွၤအအိၣ် ဒီးတၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ.

ဆီကဆီလၢ အမၤပူၤဖျဲး ဖိသၣ် တဂၤအသး သမူ

၂ ကရံၣ် ၅း၁၂, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤလၢအတသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်ဒဲးဘး န့ၣ်, တၢ်ပာ်က့ၤအီၤ လၢတၢ်ဒဲးဘး လၢပဂီၢ်, ဒ်သိး ပကကဲလၢ ယွၤအတၢ် တီတၢ်လိၤလၢ အပူၤလီၤ.

ထိၣ်ဆီကဆီ တဘ့ၣ်, ပှၤကိးန့ၢ်အမံၤလၢ စူၣ်လထဲ (Sultan) လီၤဆီဒီး ဆီကဆီ အဂၤ, တရ့ အသကိး ဒၣ်၀ဲဘၣ်. မ့မ့ၢ် အိၣ်၀ဲမုာ်လၢ ပှၤကညီကျါ, အိၣ်ဘူးဒီး ပှၤကညီ, ဒီးပှၤမ့ၢ်ဖူလဲးအီၤ, မ့ၢ်ပှီၢ်အီၤလၢ အစု ကပုာ်လုးဖိန့ၣ် ဘၣ်၀ဲ အသးဒိၣ်မး လီၤ. မ့မ့ၢ် အကစၢ်အဖိမုၣ် ကၠ၀းစ် (Joyce) န့ၣ် တဘၣ်အသးလၢ စူၣ်လထဲ ကအိၣ်လၢ ပှၤကညီ အကျါဘၣ်. အဃိဖဲ ကၠ၀းစ် ဟဲတဘျီလၢ်လၢ် ပှၤဆှၢဖျိး ကွံာ်အီၤ ဆူဘုဖီ အတၢ်လီၢ် လီၤပျီ န့ၣ်လီၤ. တနံၤတခီၣ် ကၠ၀းစ် ဘုးထီၣ် အစုလၢ သ့ၣ်တထံးအခံ န့ၣ် တၢ်လဲၤဘၣ်တရူာ် အခီၣ်ကပုာ် တမံၤဒီး အ၀ဲကိးပသူ ထီၣ်လီၤ. ပှၤပိာ်ခွါ ဟဲ၀ဲခံဂၤ လီၤ. တုၤအထံၣ်လၢ အမ့ၢ်ဂုၢ်လၢ အစုၣ်အၢ လၢ တၢ်ကိး၀ဲ လၢ မိၣ်ခးစ့ၣ် (Moccasin) ဒီးမၤသံကွံာ် အီၤန့ၣ်လီၤ. ဂုၢ်အၢအံၤ အ့ၣ်ကၠ၀းစ် တသ့ဘၣ်, မ့ၢ်လၢ သ့ၣ်သၣ် အိၣ်လၢ အကိာ်ပူၤတဖျၢၣ် အဃိလီၤ. ဂုၢ်အၢအံၤ အသကိးအိၣ်ဒံး၀ဲ တဘိန့ၣ် ပှၤတသ့ၣ်ညါ၀ဲ နီတဂၤဘၣ်.

လီၢ်ခံ ကၠ၀းစ် လဲၤပာ်မံ အဖိတနံၣ်ဖိ တဂၤလၢ ယၣ်လုး အခိၣ်လၢ နီၣ်ကပုာ် အဖီခိၣ်လီၤ. ဆိကမိၣ်၀ဲလၢ အဖိမံကယံာ်၀ဲဒီး ပာ်တ့ၢ်အီၤ ဒီးလဲၤမၤ တၢ်မၤအဂၤလီၤ. ဖိသၣ်ပၢၢ်ထီၣ်၀ဲဒီး ပှာ်၀ဲလၢ အသးနါ ပှၢ် ဆူဘုဖီ လီၤ. စူၣ်လထဲ လဲၤဘူးဃီၤ၀ဲ ဆူဖိသၣ် အအိၣ်ဒီး တဘျီဃီ ယၢ်ထီၣ်အဒံးဆ့, မၤသီၣ် အကလုၢ် ထိၣ် တရုတရီး ထီၣ်အဆူၣ် ဒီးမၤဒၢၣ် တၢ်တမံၤမံၤ ဒီး တၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ် ကထူၣ်ကထီ၀ဲ န့ၣ်လီၤ. ကၠ၀းစ် ဟဲဃီၤလၢ အချ့, ထံၣ်၀ဲအဖိစွါ ၀ဲလၢ နီၣ်ခိၣ် စီၤစုၤဒီး ၈ုၢ်မိၣ်ခးစ့ၣ် တဘိထဲ ခံပ့ၣ်ဧိၤ ဖဲ ဆီကဆီဒီး ဂုၢ်တခီ မၤဒၢၣ်လိာ် အသး န့ၣ်လီၤ. မိၢ်အံၤ လဲၤဂုာ်က့ၤ အဖိဆံး ချ့ချ့ဒီး စိာ်ကွံာ်အီၤဆူ တၢ်လီၢ် စီၤစုၤ န့ၣ်လီၤ.

ဖိသၣ်အံၤ အဖုလၢအမ့ၢ် ကၠ၀းစ် အပၢ် ဟဲပၢၢ်ထီၣ် ၀ဲဒီး အထွံၣ်လူၤတၢ်လၢ အဂ့ၤကတၢၢ် တဒုဒီး ထံွၣ်အံၤ နၢ်ပၢၢ်၀ဲလၢ ကဘၣ်မၤသံ ဂုၢ်အၢဒ်လဲၣ်, အ့ၣ်၀ဲ လၢအကိာ်စၢၤထံး ဒီးတၢ်အၢ တဘိအံၤ သံ၀ဲန့ၣ်လီၤ. ဖုပှၢ်အံၤ အဲၣ်အဆီကဆီ ဒိၣ်မး, လဲၤ၀ဲလၢ အကစံးဘျုး ထိၣ်အံၤဒီး ကဒုးအီၣ်၀ဲ အဆၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဆီကဆီ တအီၣ်လၢၤ အဆၣ်ဘၣ်. ၈ုၢ်အ့ၣ် ဘၣ်ဒိအီၤလံ. လီၢ်ခံ ၄ နံၤဒီး ထိၣ်လၢ အဒူဒီး အတၢ်သ့ၣ်ညါအိၣ်၀ဲတဘ့ၣ် အံၤ သံ၀ဲလီၤ. ဖုပှၢ် တဲဘၣ်အဖိမုၣ် လၢ စူၣ်လထဲ ကဟုကယာ် ဖိသၣ်ဒီး ခီၣ်သံအသး လၢအဂီၢ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်တ့ အိၣ်ဒီး အတၢ်သ့ၣ်ညါ ဒီးပြကၢး ပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်အဲၣ် အ၀ဲသ့ၣ်လီၤ. ဖုပှၢ်အံၤ အဲၣ်အဆီကဆီ အံၤဒိၣ်မး ဒီး ခူၣ်လီၤ၀ဲန့ၣ် ဟီၣ်မးလီၤ ကၢ်လီၤကုၤ လီၤ.

ပတၢ်ကလုၢ်ထူ တဲနၢ်ပၢၢ်ပှၤလၢ ခရံာ်လၢ အတၢ်ဒဲးဘး တအိၣ်ဘၣ် န့ၣ် တူၢ်သံ အသးလၢ ပ၀ဲ ပှၤတၢ်ဒဲးဘး ဖိတဖၣ် အဂီၢ်လီၤ. စူၣ်လထဲစ့ၢ်ကီး အတၢ်ဒဲးဘး တအိၣ်ဘၣ် သနာ်က့, တူၢ်သံအသး လၢ ကၠ၀းစ် အဖိဆံး အဂီၢ်လီၤ.

ဒိးဘၣ် တၢ်လီန့ၢ်နၤ တဂ့ၤ

ကလၤတံ ၆း၇, သုတလီလီၤ သုသး တဂ့ၤ. ယွၤတတူၢ်လိာ် ဘၣ်တၢ်တရီ တပါဘၣ်. ကယဲၢ်တၢ်လၢ ပှၤကညီ ဖှံ၀ဲ တမံၤမံၤ န့ၣ် ကကူးအ၀ဲ န့ၣ်စ့ၢ်ကီး လီၤ.

တချုးလၢ ဖိသၣ် ကၠဲးခ် အပၢ်လဲၤအတၢ်မၤလၢ ဂီၤဒံးဘၣ်န့ၣ်, မၤလိာ်အဖိဒ် အံၤ, လၢတၢ်မၤ အဂၤ ခဲလၢာ် အမဲာ်ညါကးတံာ်ဃာ် တၤသၣ်လီၢ်အပဲ ြတီ သပှၢ်တၢၢ် တက့ၢ်. နမ့ၢ်သးပ့ၤနီၣ်ဒီး ကသ့ၣ်ဖိ ကလဲၤနုာ်၀ဲ ဒီး ကအ့ၣ်ဟးဂီၤ သ့ၣ်ဖိတဖၣ် ခဲလၢာ်လီၤ. ကၠဲးခ် တဲဆၢ၀ဲ, ကိၢ်တဂ့ၤပၢ်ဧၢ, နနာ်န့ၢ်ယၤ သ့လီၤ. ကၠဲးခ် မၤအတၢ်မၤ ၀ံၤ ဟးဆှၣ်ကွၢ် စံာ်ပျီပူၤ, တၢ်လီၤပျီ ၀ဲလၢ တပံၢ်တမါ အိၣ်၀ဲဒီး တၤသၣ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် အမိၢ်ကိးစိအီၤ လၢအကဟဲက့ၤအီၣ် မုၢ်ဆါခီတၢ်အီၣ် ဒီးကၠဲးခ် ဟဲက့ၤနုာ် ၀ဲ ချ့ချ့ ဒီးသးပ့ၤနီၣ်၀ဲလၢ အကကး တံာ်ဃာ် တၤသၣ်လီၢ် အပဲြတီန့ၣ်လီၤ.

ကၠဲးခ် တဆိကမိၣ်ထီၣ် တၤသၣ်လီၢ်အပဲြတီ ကဒီးဘၣ် တုၤလၢအပၢ် ဟဲက့ၤအီၣ်ဟါ အတၢ်အီၣ် ဒီး သံကွၢ်အီၤ, တၤသၣ်လီၢ်ဒီး ကသ့ၣ်ဖိ မၤအသးဒ်လဲၣ်. အီၣ်တၢ်၀ံၤဒီး လဲၤကွၢ် တၤသၣ်လီၢ်ဒီး အပၢ် ဒီးလၢ တၢ်သးတမုာ်ဖးဒိၣ် အပူၤ ထံၣ်ဘၣ်၀ဲလၢ ကသ့ၣ်ဖိ အ့ၣ်ကၢ်ကွံာ် သ့ၣ်ဖိတဖၣ် အဘ့ၣ်စၢ် အါတက့ၢ်ဒီး ဖျါ၀ဲလၢ တၤသၣ်လီၢ် ဟးဂီၤကွံာ်၀ဲန့ၣ်လီၤ. တဲလီၤဘၢ ကွံာ် အတၢ်မၤတလီၤတံၢ် လီၤဆဲး တသ့၀ဲနီတမံၤဘၣ်.

ကၠဲးခ် အပၢ်သ့ၣ်ညါ၀ဲလၢ အဖိခွါ အသးတမုာ် လီၤအသးဖးဒိၣ် ဒီး ကျဲးစၢး မၤတၢ်တမံၤ လၢ အကမၤ မုာ်ထီၣ် အဖိအသးန့ၣ်လီၤ. အ၀ဲမၤန့ၢ်တၢ်လၢ အစဲဘူးဒီး အသလီ အိၣ်၀ဲဒီး ဖှူဘၢ ၀ဲသ့ၣ်အခီမဲာ်လီၢ် တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. လၢစှၤနွံ အတီၢ်ပူၤဖိဒီး ပၢ်အသးခုလၢ အထံၣ်ဘၣ် ၀ဲသ့ၣ်ဖိတဖၣ် ဒိၣ်ထီၣ် ၀ဲအိၣ်ဒီး အလၣ် အဒ့ တဖၣ်လၢ အဂ့ၤမး န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တကတၢၢ် ဖဲန့ၣ်ဘၣ်.

လီၢ်ခံ ၈ နံၣ်ဒီး ကၠဲးခ် လဲၤမၤလိလံာ်လၢ ခီလ့ၣ်ဒီး ဟဲက့ၤဆူဟံၣ်ဖဲ အကၠိပျၢ် အခါန့ၣ်လီၤ. မုၢ်နၤ အိၣ်၀ဲတနၤ လၢကလံၤမုၢ် လီၤ၀ဲဖဲ ဖိဒီးမိၢ်ပၢ်တဖၣ် ဆ့ၣ်နီၤ သၣ်လၢၤ အသးလၢမ့ၣ်အူ ကပၤန့ၣ်လီၤ. ထံဃဲဒီး ကလံၤဒိတကျိာ် ပဲြတီ ဒီးကလံၤ မုၢ်အူတၢ်ဆူၣ်ဒိၣ်မးလီၤ. ဟံၣ်ကစၢ်နၢ်ဟူ ၀ဲသ့ၣ်ကၢ်သီၣ်လၢ တၤသၣ်လီၢ်န့ၣ် လီၤ. လၢဂီၤခီ န့ၣ်ဖိဒီး ပၢ်လဲၤကွၢ်၀ဲ ကလံၤမၤဟးဂီၤ တၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. သ့ၣ်တဖၣ် အါတက့ၢ် မံနီၤ၀ဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်လိၤ လီၤ. သ့ၣ်တဖၣ် ကၢ်လီၤ၀ဲဖဲ ကသ့ၣ်ဖိ အ့ၣ်ဖှီ၀ဲ သ့ၣ်ဘ့ၣ် တဖၣ် အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပူၤကွံာ် ၀ဲတဘျုး နံၣ်လံ. ကသ့ၣ်ဖိ အ့ၣ်တဘျုးကွံာ် သ့ၣ်ဘ့ၣ်အလီၢ် န့ၣ် တၢ်ဘိၣ်ဘၢ အီၤလၢ တၢ်အထုးဒီး လၢၢ်သွဲၣ်လး သိတဖၣ် ကစီဒီ လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် သ့ၣ်လၢ အက့အကွဲၣ် တဖၣ်အံၤ တူၢ်ကလံၤမုၢ် အူတပျုာ် တပျီၤတၢ် တပှဲၤဘၣ်. ကလံၤ ဆူၣ် ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် ၀ဲ သ့ၣ်အတၢ်ဂံၢ်စၢ် ဘါစၢ်အလီၢ် ခဲလၢာ်လီၤ.

လၢတဘျုးနံၣ် တဘျုးလါအတီၢ်ပူၤ ကၠဲးခ် ဒီးအပၢ် ဘၣ်တၢ်လီန့ၢ်အီၤ လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ် ဆိကမိၣ် ၀ဲလၢ တၢ်အထုးအလုၤ အယဲၤလၢ အကးဘၢ တၢ်ဘၣ်ဒိ အလီၢ်တဖၣ် မၤလီၤမၢ် ကွံာ် တၢ်ဂံၢ်စၢ် ဘါစၢ် န့ၣ်လီၤ. တမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်. ပိာ်မုၣ်ဖိ ပိာ်ခွါလိၣ်ဘိတဖၣ် မ့ၢ်မၤတၢ်တတီ တလိၤကဘျံးကဘျၣ် တဆံးတက့ၢ်န့ၣ် မုၢ်လၢ် ၀ဲလၢ ပှၤတထံၣ် တသ့ၣ်ညါနီတဂၤဘၣ် န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လီန့ၢ် ပှၤကညီ သ့၀ဲ သနာ်က့ န့ၣ်, မ့မ့ၢ်ယွၤန့ၣ် လီ၀ဲ တန့ၢ်ဘၣ်. ယွၤတတူၢ်လိာ်ဘၣ် တၢ်မၤတရီတပါဘၣ်. (ကလၤတံ ၆း၇)

ယွၤဒီးပှၤကညီ မၤသကိးတၢ်

၁ ကရံၣ် ၃း၉, ပမ့ၢ်ယွၤ အပှၤမၤသကိးတၢ် တဖၣ်လီၤ

စီၤပီလူး အဲၣ်ဒိးကွဲးဖျါထီၣ် တၢ်မၤသကိးတၢ်လၢ ယွၤဒီးပှၤကညီ အဘၢၣ်စၢၤ န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူး မၤတၢ်သးခု ကစီၣ် အတၢ်မၤန့ၣ် မၤသကိးဃုာ်၀ဲ ဒီးယွၤ လီၤ. ခရံာ်ြကၢးတဲဘၣ် စီၤပီလူး ဘၣ်ဃး တၢ်သးခု ကစီၣ် အတၢ်မၤအဂ့ၢ်ဖဲ စီၤစီလူး ထံၣ်တၢ်ကပီၤ တၢ်ကပီၤလီၤ ဒီး လီၤဃံၢ်လၢ ဟံၣ်ခိၣ်လိၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ခရံာ်တတဲ အီၤဘၣ်. မ့မ့ၢ် တဲအီၤ, ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဒီး လဲၤနုာ်ဆူ ၀့ၢ်ပူၤဒီး နဘၣ်မၤ မနုၤမနုၤန့ၣ် တၢ်ကစံးဘၣ် နၤလီၤ. လဲၤ၀ဲဆူ ၀့ၢ်ပူၤလီၤ. (မၤတၢ် ၉း၆) ယွၤတဲဘၣ် စီၤအနၤနံ “… လဲၤတၢ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ အ၀ဲဒၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဃုထၢ အသပၢၤလၢ ယဂီၢ်, ဒ်သိးအကစိာ်ယမံၤ ဆူ ပှၤကလုာ်တဖၣ်, ဒီးစီၤပၤ တဖၣ်, ဒီး ပှၤအံၣ်စရ့လး ဖိတဖၣ် အမဲာ်ညါလီၤ.” (မၤတၢ် ၉း၁၅) စီၤအနၤနံ သူၣ်လီၤ တၢ်အခီၣ်ထံး လၢစီၤပီလူး ကမၤမံးရှၢၣ် အဂီၢ်လီၤ.

ပူၤကွံာ်လံ တဘျုးနံၣ်န့ၣ်, လၢ၀့ၢ်ဖိတဖျၢၣ် အပူၤ ပှၤဒ့အီကၢၣ် လၢအသးစၢ် တဂၤ ဟ့ၣ်၀ဲ ခီစၢး တခါလၢ တၢ်ပာ်စီဆှံ ဖးဖ် အီကၢၣ် အသီတဖျၢၣ် လၢတၢ်ဘါအလီၢ် တဖျၢၣ်အပူၤ လီၤ. တချုးလၢ လီမ့ၣ်အူ ဘၣ် တၢ်သူဒံးအီၤ လၢတၢ်ကထိၣ်ဂဲၤထၢၣ် ဖးဖ် အီကၢၣ် လၢပှၤကဒ့အီၤ အဂီၢ်န့ၣ် လိၣ်၀ဲဒၣ် ပှၤတဂၤလၢ အကသွီ နုာ် ကလံၤလၢ အီကၢၣ်အပူၤ လီၤ. တနၢ်အံၤ ဟ့ၣ်ထီၣ်အကလုၢ် ဂ့ၤမး, ပှၤကနၣ်တၢ် ဖိတဖၣ် ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး ၀ဲဒိၣ်မး, ဒီးသရၣ် ဒ့အီကၢၣ် အသးမံ သးမုာ် ဒိၣ်ဒီး က့ၤနုာ်၀ဲဆူ ပျဲၢ်စီၢ်အလီၢ်ခံ ဖဲတၢ်ဒ့အိၣ်ကတီၢ် ၀ဲတစိၢ်တလီၢ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် ပှၤလၢအဖှီးနုာ်ကလံၤ တဂၤ ပာ်ကယီ၀ဲ အစု မ့ၢ်လၢ အစုလီၤဘှံးအဃိ လီၤ. သံကွၢ်၀ဲ သရၣ်ဖိ ဒ့တနၢ် န့ၣ် “ပဟ့ၣ်ပှၤဒိကနၣ် တၢ်ဖိလၢ တနၢ်အသီၣ်လၢ အမုာ်ကစီဒီ တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ.” ပှၤဒ့တနၢ်တဂၤ တပာ်နၢ် ဟူ အသးဘၣ်. ပှၤလၢ အသွီနုာ် အီကၢၣ်အကလံၤ တဂၤ သံကွၢ်ကဒီး, “ပဟ့ၣ်ခီစၢးလၢ အဂ့ၤမး တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ.”

တၢ်သံကွၢ်အံၤ အါကဲၣ်ဆိးလၢ ပှၤဒ့အီကၢၣ်တဂၤအဂီၢ် ဒီးစံးဆၢ၀ဲ လၢတၢ်တဘၣ် သးအပူၤ, “ပှၤလၢ အဒ့တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ယၤတဂၤဧိၤ အတၢ်မၤလီၤ.” တဲ၀ဲ၀ံၤ ဒီး က့ၤထီၣ်လၢ ပျဲၢ်စီၢ်ခိၣ် လၢအကစးထီၣ် ကဒီး ခီစၢးန့ၣ်လီၤ. ပာ်လီၤအသးလၢ အကဒုးနဲၣ် အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် ဂ့ၤန့ၢ် မုာ်န့ၢ် အလီၢ်လီၤ. အစုပှီၢ် လီၤတနၢ် ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ တၢ်သီၣ်တၢ်သဲ တအိၣ်ဘၣ်. ပှၤကနၣ်တၢ်ဖိ သံးစုသံးခီၣ် ဃၣ်ခိၣ်ဃၣ်နၢ် လီၤ. ပှီၢ်လီၤ ကဒီး၀ဲ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဘှ့ၣ် ကလာ်လီၤ. တဘျီအံၤ ပှၤဒ့တနၢ်တဂၤ က့ၤဆူ ပှၤဟ့ၣ်အီကၢၣ် အကလံၤအအိၣ် ထံၣ်၀ဲလၢ အဆ့ၣ်နီၤ အိၣ်ကယီ ၀ဲန့ၣ်လီၤ. ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲ အစုဒီး တဲအီၤ, “နတဲတၢ်တခါ ဘၣ်၀ဲဒိၣ်မး လီၤ. ပဟ့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ် ခီစၢးလၢ အဂ့ၤမးလီၤ. ဟ့ၣ်ကဒီးနဲ ကလံၤဒီး ပကဟ့ၣ်ခီစၢး လၢအဂ့ၤန့ၢ် အလီၢ်လီၤ.” မၤသကိးတၢ် ခံဂၤအံၤဒီး တၢ်မၤကဲထီၣ်၀ဲလီၤ. ယွၤဒီး ပှၤကညီ ဘၣ်မၤသကိး တၢ်လၢ တၢ်သးခု ကစီၣ်အဂီၢ်လီၤ.

ဟံးန့ၢ် ခိၣ်ဖးတဂ့ၤ

ရှါ ၃၃း၁၆, အ၀ဲဒၣ် ကအိၣ်ကဆိးလၢ တၢ်အလီၢ်ထီၣ်ထီ, လၢၢ်ဧိၤလ့ဧိၤ အတိာ်အတာ် ကကဲထီၣ် အသန့ၤ အသး အလီၢ်လီၤ.

တၢ်ကလုၢ်ထူ တဘီအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲ တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလၢ အလီၤလးလၢ ကကဟု ကယာ် ပှၤလၢ အလဲၤတၢ်လၢ တၢ်တီတၢ်လိၤ အပူၤလၢ တဟံးန့ၢ် ခိၣ်ဖးဘၣ် န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဂၤတဖၣ် လၢအယၢၤ ထီၣ်၀ဲ လၢအဆၢဖိ ၁၅ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပကကွၢ် ဆိကမိၣ် ထဲခိၣ်ဖး အဂ့ၢ် န့ၣ်လီၤ.

ခိၣ်ဖး စံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်. မ့ၢ်၀ဲစ့, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်တမံၤမံၤ လၢအမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်မဲာ်ဆူ ပှၤလၢ အအိၣ်လၢ တၢ်နာ် န့ၢ်အလီၢ်လၢ အကမၤတၢ် ထီဒါ တၢ်တီတၢ်လိၤ ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ အတၢ်သိၣ်တၢ်သီ အမိၢ်ပှၢ် န့ၣ်လီၤ. ပှၤတဂၤလၢ အဟံးန့ၢ် ခိၣ်ဖးန့ၣ် ကဘၣ်ဆါကွံာ် အတၢ်ဆၢထၢၣ် ကျၢၤကျၢၤ လၢ တၢ်အဘၣ် ဒီး တၢ်လၢ အကမၣ်န့ၣ်လီၤ. ၀ံရှမူၤ အ့လး သံကွၢ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိ လၢ အသးပှၢ်ထီၣ် အကတီၢ်န့ၣ်, “ကွၢ်ကွၢ်, ယၤလီၤ. အုၣ် သုသးထီဒါ ယၤလၢ ယွၤအမဲာ်ညါ, ဒီးလၢ အပှၤဒိးဖှူအသး အမဲာ်ညါ တက့ၢ်. ယဟံးန့ၢ် မတၤတဂၤ အဂီၤဖံး လဲၣ်. ဒီး ယဟံးန့ၢ် မတၤတဂၤ အကသ့ၣ်ယီၤလဲၣ်. ဒီးယလီန့ၢ် မတၤတဂၤ အတၢ်လဲၣ်. ဒီးယမၤန့ၢ်ဆူၣ် မတၤ တဂၤ အတၢ်လဲၣ်. ဒီးယဒိးန့ၢ် ခိၣ်ဖး လၢမတၤ တဂၤအစုပူၤ ဒီးမၤဘျီၣ် ယမဲာ်လၢ အီၤန့ၣ်လဲၣ်. ဒီး ယကဟ့ၣ် က့ၤသုလီၤ. (၁ ရှမူၤအ့လး ၁၂း၃). ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိ စံး၀ဲ လၢ အတၢ်ကမၣ် တအိၣ်ဘၣ်.

မ့မ့ၢ် အဖိခံဂၤ လၢအမ့ၢ် စီၤယိၤအ့လး ဒီး စီၤအဘံယၤ တမၤ၀ဲဒ် အပၢ်ရှမူၤအ့လး မၤ၀ဲ အသိးဘၣ်. အပၢ်မၢ အ၀ဲသ့ၣ် ကဲစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် လၢဘ့ၢ်ရှဘၤလီၤ. ဒီးအဖိခွါ တဖၣ်န့ၣ် တလဲၤဘၣ်လၢ အကျဲ တဖၣ် အပူၤဘၣ်. ဒီးဃၣ် ကပၤဆူ တၢ်သးကွံ တၢ်, ဒီးဟံးန့ၢ် ခိၣ်ဖးတဖၣ်, ဒီးဘိး ကမၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်လီၤ. လၢ အ၀ဲသ့ၣ် အတၢ်ဒဲးဘးအဃိ ပှၤသးပှၢ်တဖၣ် ဃ့စီၤရှမူၤအ့လး လၢအကဃုထၢ န့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢ စီၤပၤတဂၤ လီၤ.

ပှၤလၢ အဟံးန့ၢ် ခိၣ်ဖး န့ၣ် ပှၤစံးစ့ၢ်ကီးလၢ အမ့ၢ် ပှၤအီၣ်ကျိၣ်အီၣ်စ့ လီၤ. တၢ်အီၣ်ကျိၣ်အီၣ်စ့ မ့ၢ်တၢ်အၢတၢ်သီ အမိၢ်ပှၢ် တမံၤဒီး ပှၤအီၣ်ကျိၣ် အီၣ်စ့ တဖၣ် ယွၤကတဲာ်ကတီၤ၀ဲ တၢ်စံၣ်ညီၣ် တမံၤမံၤ လၢကျဲ တဘိဘိ လၢအဂီၢ်လီၤ. ပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်တဖၣ် တပူၤဖျဲး၀ဲဒီး တၢ်အီၣ်ကျိၣ်အီၣ်စ့ဘၣ်. ပှၤလၢ အကဲသဲးသ့ၣ် (ပှၤ အုၣ်အသး) လၢအဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်အုၣ် အသးလၢ ကွီၢ်ကျိၣ်န့ၣ်, ပှၤလိာ်ကွီၢ် ဖိတဖၣ် လွဲန့ၢ်ကွဲန့ၢ် အသးလၢ အဟ့ၣ် ခိၣ်ဖးလၢ အကဟ့ၣ် တၢ်အုၣ်အသး လၢ အကဂ့ၤ၀ဲလၢ ပှၤလၢအဟ့ၣ် ခိၣ်ဖး တကပၤအဂီၢ် လီၤ.

တၢ်ဟံးန့ၢ် ခိၣ်ဖးမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဒဲးဘး လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပှၤလၢအမၤတၢ်ဒဲးဘးအံၤ, မ့ၢ်ပီၢ်ယၢ် လီၤအသးဒီး ခရံာ်ပျၢ်၀ဲ အတၢ်ကမၣ် စ့ၢ်ကီးလီၤ. အဒိမ့ၢ်၀ဲ ပှၤဃ့သွဲဖိ စီၤစးဃဲလီၤ.

မူခိၣ် အတၢ်မုာ်န့ၣ် နပှ့ၤတန့ၢ်ဘၣ်

၁ တံၤ ၁း၁၅, ယ့ၣ်ရှူးခရံာ် ဟဲလီၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, ဒ်သိး အကအုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤ ပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိ, လၢယမ့ၢ် အဒိၣ် ကတၢၢ် တဂၤလီၤ.

တချုးလၢ ပဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤလၢ တၢ်ကလုၢ်ထူ တဆၢအံၤ ဒံးဘၣ်န့ၣ် ပဘၣ်နာ်ဒ် စီၤပီလူး စံး၀ဲ အသိး, ပှၤခဲလၢာ် မၤတၢ်ဒဲးဘးဒီး တချုးန့ၢ်ဘၣ် ယွၤအလၤအကပီၤ ဘၣ်. (ရိမ့ၤ ၃း၂၃)

ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ဖးဒိၣ် မဲးစ် မူလၢၢ် (Max Muller) တဲဘၣ် အဲကလံး လံာ်စီဆှံ ကရၢ ဒ်အံၤ, “စးထီၣ်လၢ ယမ့ၢ်သရၣ် ဖးဒိၣ်လၢ အီးဖီး ဖၠၣ်စိမိၤန့ၣ်, ယမၤလၢာ် ယဆၢကတီၢ်လၢ တၢ်မၤလိ ဟံၣ်ဒူၣ်အလံာ် စီဆှံ ဒီး တၢ်ဘါအဂၤ အလံာ်စီဆှံ အါန့ၢ် ပှၤအဂုၤအဂၤ လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢ န့ၣ်လီၤ. တၢ်နာ် အမိၢ်ပှၢ်လၢ အလဲၤဖျိ လံာ်စီဆှံ တဖၣ်အံၤ ခဲလၢာ်မ့ၢ်၀ဲ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ န့ၣ် ဟဲလၢ ပကစၢ်ဒၣ်၀ဲ အတၢ်မၤ (တၢ်ကျဲးစၢး) အဃိ န့ၣ်လီၤ. လံာ်တဖၣ် အံၤခဲလၢာ် သိၣ်လိ၀ဲဒၣ် လၢတၢ်မၤဂ့ၤ တဖၣ်အဃိ ကပှ့ၤန့ၢ်မူခိၣ် လီၤ. လံာ်စီဆှံတဘ့ၣ် ဧိၤ တတူၢ်လိာ် တၢ်သိၣ်မိၢ်ပှၢ် အံၤဘၣ်. မ့မ့ၢ် သိၣ်လိ၀ဲလၢ တၢ်မၤဂ့ၤတဖၣ် ပိာ်ထီၣ် တၢ်နာ်အခံ, မ့တမ့ၢ် ဟဲကဲထီၣ်၀ဲဒ် တၢ်နာ် အတၤသၣ် န့ၣ်လီၤ. ဒီးတမ့ၢ်ဘၣ် ကျဲတဘိလၢ ပမၤန့ၢ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ဘၣ်. ပှၤကူၣ် ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢ အမံၤဟူသၣ်ဖျါ အံၤတဲ၀ဲ, မ်ပသိၣ်လိ နဲၣ်လိ ပှၤဟံၣ်ဒူၣ်ဖိ, ဘူးဒၣ်ဖိ, ဒီးမဟၣ်မဲး ဖိတဖၣ် လၢလံာ်စီဆှံ မ့ၢ်လံာ်ထဲတဘ့ၣ်ဧိၤ လၢ အ၀ဲသ့ၣ် ကွၢ်ထီၣ် အီၤလၢ တၢ်ပူၤဖျဲး အဂီၢ်သ့ဒီး, လၢတၢ်မၤမံ မၤမုာ်ပသး အဂီၢ်သ့၀ဲ န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ကတိၤညီညီ, တၢ်ကတိၤ ဖိစှၤဖျၢၣ် လၢလာ်အံၤ ကဒုးသ့ၣ်နီၣ် ထီၣ်ပှၤ တၢ်လၢပကဘၣ် ဆိကမိၣ်၀ဲ န့ၣ်လီၤ. “ပှၤခဲလၢာ် မၤတၢ်ဒဲးဘးလီၤ. ပူၤဖျဲးဒၣ်ထဲ ခရံာ်တဂၤဧိၤ လီၤ.”

တူၢ်ဒိၣ်ခွါတဂၤ ဟးလၢ ပှၢ်ပူၤအခါ ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီး တမျာ် တဂၤလၢ အဃ့ဆူၣ် အစ့လီၤ. ပဒိၣ် ဖးဒိၣ်အံၤ ဟ့ၣ်အစ့ထၢၣ်ဒီး တဲတမျာ်န့ၣ် “နအိၣ်ဒီး တၢ်လုၢ်အီၣ်လီၤ နသးသမူ အကျဲတဘိ လၢ အကဆှၢနၤ ဆူ ပျံၤလၢ အကစၢသံ နၤလီၤ. သးဟးဂီၤ တဂ့ၤ. ကိးထီၣ်ခရံာ်လၢ နတၢ်အုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤ အဂီၢ်တက့ၢ်. တၢ်ဘျၣ် တဂၤ တၢ်ပျၤထီၣ်ဃုာ် ဒီးအီၤလီၤ. ခရံာ်စ့ၢ်ကီး သံ၀ဲလၢ နတၢ်ဒဲးဘး တဖၣ်အဃိ လီၤ. အ၀ဲ ကမၤပူၤ ဖျဲးနၤလီၤ.”

လီၢ်ခံ ၃ နံၣ်ဒီး, ပှၤတဂၤ ဟဲထိးဘၣ် ပဒိၣ်အံၤ အဖံဘၣ်ခိၣ် ဒီးတဲအီၤ, ယမ့ၢ် တမျာ်တဂၤဃီ လၢ နထံၣ်လိာ်အီၤလၢ ပှၢ်ပူၤလီၤ. ဟံးစုကွၢ်မဲာ် ဒီးယမါဒီးယဖိ တက့ၢ်. သ့ၣ်ညါလၢ တၢ်ကတိၤ စှၤဘီလၢ နတဲယၤ ခီဖျိ ယွၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲကျဲလၢ ယတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ အဂီၢ်လီၤ.

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ဘၢးခၠ် မ့ၢ်ပှၤခရံာ်ဖိ အသရၣ်အါနံၣ် အါလါတဂၤလီၤ. အ၀ဲဆါနးမးအဃိ တၢ်ခံးတၢ်နၤဒီး တၢ်သးဟးဂီၤ လုာ်ဘၢကွံာ်အီၤ လီၤ. အ၀ဲမၢ ပှၤလဲၤကိးန့ၢ် အီၤပှၤကၠိဖိလၢ အမၤလိ လံာ်စီဆှံ တဂၤလီၤ. သံကွၢ်၀ဲ, “တုၤနကဲထီၣ်ဘၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ခဲကိာ်န့ၣ် ပှၤကကိးနၤ အါဘျီလၢ နကကတိၤမုာ် ထီၣ်ပှၤလၢ အသးဘၣ်ဖှီၣ် တဖၣ်အဂီၢ် လီၤ. ခဲအံၤ နမၤတၢ်လၢ ယဂီၢ်သ့မနုၤလဲၣ်.

တဲဆၢ၀ဲလၢ ယအိၣ်ဒီး တၢ်ကတိၤ ထဲတဘီဧိၤ လၢအမၤမုာ် တၢ်လၢ နဂီၢ် လီၤ. တၢ်ကတိၤအံၤ ယသူအီၤ လၢ ယဂီၢ် ကိးမုၢ်နံၤလီၤ. ခရံာ်ဟဲလီၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢ ဒ်သိး အကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိ လၢ ယမ့ၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ်တဂၤ လီၤ. သရၣ်စံးဆၢအီၤ လံာ်စီဆှံ အဆၢလၢ အဂ့ၤဒိၣ်န့ၢ် အ၀ဲအံၤ လၢနကဖး လၢယဂီၢ် တအိၣ်ဘၣ်. နအိးထီၣ်န့ၢ်ယၤ ပဲြတီလၢ မူခိၣ် အတၢ်ကပီၤ ဟဲနုာ်၀ဲ ကသ့အ ဂီၢ်လီၤ.

တၢ်ဘၣ်ဒိ လၢအမ့ၢ် တၢ်ဟဲ၀ံဟဲစိာ် လၢအဂ့ၤတဘျီ

ရိမ့ၤ ၈း၃၂, မ့ၢ်မတၤ ကထီဒါ ပှၤတဂၤလဲၣ်. ပှၤလၢ အတသးလီ အဖိခွါဒၣ်၀ဲ ဘၣ်, ဒီးဟ့ၣ်လီၤကွံာ် အီၤလၢ ပ၀ဲ ဒၣ်ခဲလၢာ် အဂီၢ်န့ၣ်, တဟ့ၣ်ကလီ ဃုာ်ဒီး အီၤလၢ ပတၢ်ခဲလၢာ် စ့ၢ်ကီးဘၣ်ဒီး, ကအိၣ်၀ဲဒ်လဲၣ်.

ပှၤကးပလံၣ် ပိာ်ခွါဖိလၢ ကီၢ်အၤြဖၤကၤ, အမံၤမ့ၢ်၀ဲ ဟမၤကၠ့ (Hamajayh) အိၣ်ဒီး အဒီပုၢ်၀ဲၢ် လၢ အအၢမး တဂၤလီၤ. အဒီပုၢ်၀ဲၢ်အံၤ ကဘၣ်လိးက့ၤ အကမၢ်လၢ မူၣ်ခိၣ်ခၣ် (Mukonkah) အအိၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တအဲၣ်ဒိးလိး၀ဲဘၣ် အဃိ, တဲမူၣ်ခိၣ်ခၣ် လၢ ကကိးအိၣ်၀ဲ ဟမၤကၠ့ဒီး မၢအီၣ်အီၤ ဒ်ကုၢ်တဂၤ အသိးန့ၣ် လီၤ. တုၤအ၀ဲ ဆိကမိၣ်လၢ တၢ်ကမၣ် လၢကဘၣ်ဒိး န့ၢ်၀ဲ လီၤတူာ်လံဒီး ကပျဲက့ၤ ဟမၤကၠ့န့ၣ် လီၤ. အဃိ မူၣ်ခိခၣ် မၢ၀ဲ ဟမၤကၠ့လၢ ကကွၢ်အကျီၢ် န့ၣ်လီၤ. ကိးမုၢ်ဟါ ဟမၤကၠ့ ဘၣ်နီနုာ် က့ၤကျီၢ် တဖၣ်ဆူ သ၀ီပူၤ ဒ်သိး ခ့ယုၢ် ခ့ဘှ့ ဒီးထွံၣ်မံၤ တဖၣ် သုတအီၣ် အီၤတဂ့ၤ န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲဘၣ်မံလၢ ဖုဒါခိၣ်လီၤ. ပှၤတက တိၤတၢ်ဒီး အီၤမုာ်မုာ်နီတဂၤ ဘၣ်. အါဘျီ အကစၢ် အသးမ့ၢ်တမုာ် အီၤဒီး တီၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

တဟါတခီၣ် ဟမၤကၠ့ ဂဲၤလိာ် နီနုာ် အကျီၢ်ဖါတဒုဆူ သ၀ီအပူၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ ကျီၢ်အံၤ တလဲၤ နုာ်၀ဲအဃိ ဟမၤကၠ့ တီၢ်အီၤလီၤ. ကျီၢ်ဖါအံၤ ယီၢ်ဘၣ် ကးပလံၣ် ဖိအံၤ အခီၣ်ညါခိၣ် လီၤ. မ့ၢ်လၢ ကျီၢ် ဒီတဒု အကယၢၢ် ဃၢ၀ဲ အဃိ, ဟမၤကၠ့ အခီၣ်ညါခိၣ်တဘှံး ၀ဲလီၤ. ပှၤလၢ အဟဲကွၢ် ဟမၤကၠ့ တဖၣ် ဆှၢအီၤ ဆူ မံးရှၢၣ် တၢ်ဆါဟံၣ်လီၤ. သရၣ်မုၣ်ကွၢ် ပှၤဆါတဂၤ ကွၢ်တၢ်ပူၤလီၢ် အံၤဒီး ဘိၣ်န့ၢ်၀ဲ ကယီကယီ သနာ် က့ ဖိသၣ် ဘၣ်ဟီၣ်၀ဲလီၤ. အိၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်ဆါဟံၣ် သၢနွံ၀ံၤမး တၢ်ပူၤလီၢ်အံၤ ဘျါက့ၤ၀ဲလီၤ. ဟမၤကၠ့ တခီ ဃ့ ကညး မံးရှၢၣ် နရံၤလၢ အကပျဲအိၣ်အီၤလၢ အသကိး လီၤ. တုၤအသ့ၣ်ညါ ၀ဲလၢ ဟမၤကၠ့ ဘၣ်တၢ် မၢအီၤ ဒ် ကုၢ်တဂၤ အသိးဒီး တဲ၀ဲ ပတပာ် ကုၢ်လၢ ကီၢ်အံၤ အပူၤဘၣ်. တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဘၣ်ဃး ပဒိၣ်စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် လီၤ. စံၣ်ညီၣ် ကွီၢ်ပျဲ ကွံာ် ဟမၤကၠ့ ဒီး တဲဘၣ် မူၣ်ခိၣ်ခၣ် လၢ အမၢအီၣ်ကုၢ်ဖိန့ၣ် တသ့လၢၤဘၣ် ဟမၤကၠ့ အသးခု ဒိၣ်ဒိၣ် ကလဲာ်လၢ အတက့ၤ ကဲဘၣ် ကစၢ်လၢ အအၢ တဂၤ အကုၢ် လၢၤဘၣ် န့ၣ်လီၤ. န့ၢ်ဘၣ် အခွဲးလၢ အကမၤ လိဘၣ် လံာ်န့ၣ်လီၤ. ဟမၤကၠ့ အခီၣ်ဘၣ်ဒိအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဟဲ၀ံ ဟဲစိာ် လၢအဂ့ၤ၀ဲ လၢ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.